SGK mevzuatına göre işveren ve sorumlulukları

5510 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre işveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse işveren vekili olarak tanımlanmakta ve Kanunda geçen işveren deyiminin, işveren vekilini de kapsadığı belirtilmektedir. 5510 sayılı Kanunda “işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre işveren vekili sayılmak için işin veya görülen hizmetin bütününü yönetmek ve işveren ad ve hesabına hareket etmek unsurlarının birleşmesi gerekmektedir. Bu durumda işin bütününü yönetmek koşulu gerektiğinden uygulamada gerekli görevlendirme yapılması halinde bir fabrikanın genel müdürü işveren vekili sayılabilecekken aynı fabrikanın pazarlama, insan kaynakları, üretim birimlerinin olması ve her birimin müdürünün olması halinde söz konusu birim müdürleri işveren vekili sayılmayacaktır.

İşverenin aynı anda birden çok kişiye çeşitli konularda vekâlet vermesi mümkündür. Vekâlet verilen bu kişilerden biri işveren vekili olarak atanabileceği gibi, bu kişiler dışında başka bir kişinin de işveren vekili olarak görevlendirilmesi mümkün olup, işverenin herhangi bir işi kendi adına yerine getirmesi için vekâletle yetkilendirdiği her kişi işveren vekili olarak addedilemez, işveren vekiline işveren tarafından verilen temsil yetkisi; işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev almayı kapsamalıdır. Yönetimde bir görev verilmemiş ise salt temsil yetkisi verilen kişiler işveren vekili olarak kabul edilemez. Örneğin; bir işçisine, muhasebecisine ya da herhangi bir kişiye sadece bankadan para çekme, e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi alma ve kullanma veya noterde işlem yapma vb. gibi verilen vekâletname tek başına o kişiyi “işveren vekili” yapamayacaktır.

Gerçek veya tüzel kişi bir işverenin aynı vergi/ T.C. numarası adı altında 5510 sayılı Kanun kapsamında birden fazla işyeri bulunması halinde her bir işyerinin sorumlusu işveren vekili kabul edilemez. İşveren vekili işveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse olduğundan, işveren adına tescilli bütün işyerlerinden sorumlu olan kişi işveren vekili olarak kabul edilecektir.

İşveren vekili SGK mevzuatında belirtilen yükümlülüklerinden dolayı işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. İşveren vekili bu doğrultuda, Kanunda belirtilen ve işverenin sorumlu kılındığı belgelerin, beyannamelerin verilmesi, primlerin ödenmesi yükümlülüklerinden dolayı işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen, mali ve hukuki anlamda sorumlu sayılacaktır. Yine işveren vekili ödenmeyen prim borcu ve buna bağlı olan borçlardan tıpkı işveren gibi sorumlu olacaktır. Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitlerde ve işyerinde tutulan tutanaklarda işveren hazır değilse işveren vekili muhatap tutulacak

BİLİYOR MUYDUNUZ ?
Vergi mahkemelerinin 20 Temmuz’dan 1 Eylül’e kadar adli tatile girdiğini ve son günü bu tarihten sonraya gelen;

– Tarh işlemine (vergi / ceza ihbarnamelerine) karşı
dava açma süresinin,
– Açılmış davalarda cevap ve cevaba cevap sürelerinin,
– İdarenin cevap ve 2. cevap sürelerinin,
– İstinaf yoluna başvuru süresinin,
– Temyiz başvurusunda bulunma süresinin,
– İstinaf ve temyiz başvurularına cevap sürelerinin,
– İstinaf öncesi açılmış davalarda karar düzeltme yoluna başvuru ve başvuruya cevap süresinin, adli tatil bitimini izleyen 7. gün (7 Eylül) sonuna kadar uzadığını,
-ANCAK İdari Yargılama Usulü Kanunu dışındaki kanunlarla belirlenmiş sürelerin (örneğin ödeme emrine karşı açılacak davalar) adli tatil nedeniyle uzamadığını,

Biliyor muydunuz?

Önceki İçerikPandemi dolayısıyla poşet vergisi ertelemeleri
Sonraki İçerikAşı iyimserliğine rağmen, altında yön yukarı